مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار ايستادگى در مقابل لرد كرزن

مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار ايستادگى در مقابل لرد كرزنمرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار ايستادگى در مقابل لرد كرزن|50662335|download20file|
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار ايستادگى در مقابل لرد كرزن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این متن شامل 16 صفحه می باشداين قرارداد در هفت فصلعيناً مانند قرارداد گمركى ايران و روس با همان شرايط منتها به نفع دولت انگليستهيه و تنظيم گرديد. اين قرارداد به جاى فصل نهمعهدنامهپاريسمورخ چهارم مارس۱۸۵۷بود! و براى ايران همان معايب و مضار قرارداد گمركى ايران و روس راداشت.


نكته درخور توجه اينكه آنچه را كه دولت روس در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۳ ه.ق به موجبمعاهده تركمانچاى به ايران تحميل كرد دولت انگليس در سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ ه.ق براساسعهدنامهپاريسبه دست آورد. اگرروس ها قفقاز را از ايران مجزا كردند انگليس ها افغانستان را از ايران منتزع نمودندو همه امتيازات تجارتى كه دولت انگليس با بستنعهدنامهپاريساز آن برخوردار شدهمان ها بود كه روس ها طبقعهدنامهتركمانچاى نصيبشانشده بود! و قراردادهاى گمركى منعقده دولتين روس و انگليس با ايران آنچنان ظالمانه ومنطبق با منافع اين دو دولت استعمارى بود كه جانشين پاره اى از موادعهدنامه هاى منحوستركمانچاى وپاريسقرار گرفت!


اگرچه انگليسى ها توانستند همزمان با اجراى تعرفه گمركى ايران و روسعين آن را براى خود به دست آورند و از اين نظر از روس ها عقب نمانند ولى برترى نفوذروس ها در ايران نسبت به انگليسى ها محرز و مسلم بود و اين بستگى به چند عامل مهمداشت كه يكى از اين عوامل وجود نيروى بريگاد قزاق تحت نظر روس ها بود كه عنصرايرانى هيچ نقشى در آن نداشت و براى اجراى مقاصد روس ها در ايران وسيله بسيار موثربه شمار مى رفت. عامل مهم ديگر بانك استقراضى روس بود كه نفوذ فوق العاده اى درشئون سياسى و اقتصادى ايران داشت. اين بانك در ايران تجارت نمى كرد و دنبال سودنبود و فقط سياست دولت استعمارى روس را در ايران ترويج مى نمود. اين بانك با قرضدادن پول به درباريان و شخصيت هاى صاحب نفوذ با شرايط ساده و طولانى مدت اين اشخاصرا وام دار و زير نفوذ دولت متبوع خود قرار مى داد و چه بسا اتفاق مى افتاد كه «مبلغ قرض چند برابر از اعتبار مالى طرف زيادتر بود و در اين راه بانك مزبور چنانبه افراط رفتار مى كرد كه وقتى در سال ۱۳۲۲ ه.ق وزارت دارايى روسيه اعتبار سياسىبانك را گرفت معلوم شد كه از ۳۰ ميليون منات سرمايه اوليه بانك فقط ۳ ميليون مناتدر صندوق هاى آن باقيمانده و بقيه در محل هاى بى اعتبار در قرض دادن به اعيان وتجار و علماى ايران به مصرف رسيده و تنها در شهر تهران طلب بانك از اشخاص شانزدهميليون منات بوده است۱۷ و سومين عامل برترى نفوذ روس ها نسبت به انگليس ها در ايرانشخص ميرزا على اصغرخان اتابك صدراعظم ايران بود كه پس از رنجش از انگليسى ها روابطبسيار نزديكى با روس ها پيدا كرد و با اخذ دو فقره وام پياپى از روسيه تماماختيارات حكومت ايران را در دست دولت روس قرار داد! گرچه اتابك قلباً علاقه اى بهروس ها نداشت و پس از بريدن از انگليسى ها مى خواست به هر حيله رهى در دل دوستانسابق خود پيدا كند كه برقرارى روابط نزديك با سرآرتور هاردينگ وزير مختار انگليس ودادن امتياز استخراج نفت جنوب ايران به يك تبعه انگليسى به نام «ويليام فاكس. دارسى» براى به دست آوردن دل رميده زمام داران انگليس بود. اتابك براى برقرارىتوازن سياسى با دولت هاى روس و انگليس حتى حاضر بود وام دوم را از انگليسى ها بگيردكه براى منع استقراض از دولت هاى خارجى به جز دولت روسيه راهى پيدا مى شد چنانكه دراواخر صدارتش وامى ازمطالب دیگر:
🔥بررسی عوامل مؤثر بر ثبت نام هنرجویان در رشته صنایع چوب و كاغذ🔥بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه🔥ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی🔥تاثیر اهمیت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی🔥بررسی تاثیر فناوری نوین سیستم های اطلاعاتی بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران مالی🔥نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها🔥بررسی تأثیر بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتریان🔥زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی🔥نقش اسکادا در اتوماسیون و شبکه های صنعتی و مقایسه آن با سیستم کنترل گسترده🔥اهمیت سیستم های اسکادا و بررسی کاربردهای آن🔥تاثیر فناوری اطلاعات در بهبود آموزش در میان کلیه دبیران متوسط شهرستان کاشمر🔥تاثیر کلاسهای هوشمند برمیزان یادگیری دانش آموزان🔥روش های تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار🔥بررسی عملکرد سیستم کنترل اسکادا در نظارت بر شبکه های قدرت🔥تجلی قرآن در آثار سعدی🔥بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها🔥توسعه مدل کیفی بهره وری🔥رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان🔥چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی🔥بررسی امنیت و قابلیت اطمینان در سامانه سرپرستی و گردآوری داده🔥دانلود پاورپوینت بررسی امنیت بهره برداری سیستم قدرت🔥بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر کارکرد کارمندان اداره کل استاندارد خراسان🔥تاریخچه و نحوه شكلگیری ویدئوآرت🔥بررسی ویژگیهای ویدیوآرت و تاثیر هنر اجرا بر ویدیو🔥ویدئوآرت در ایران و معرفی هنرمندان شاخص آن